Danny Lavreysen - specialist verkeersrecht

Oplichting in de bedrijfswereld. What to do?

De juridische praktijk ontvangt steeds vaker klachten over oplichters die zich voordoen als overheidsdiensten en proberen om bedrijven geld af te troggelen. Meesteroplichters (mis)(ge)bruiken zelfs het Belgisch Staatsblad om de buit binnen te halen. In deze nieuwsbrief zullen we kort de constitutieve bestanddelen van het misdrijf ‘oplichting’ toelichten, om het vervolgens verder toe te spitsen op de bedrijfswereld.

1 Oplichting: artikel 496 Sw

Het misdrijf oplichting werd door de wetgever ingeschreven in artikel 496 van het Strafwetboek, waarbij de afgifte van de gelden/goederen reeds van in den beginne onrechtmatig is, wegens het bedrog van de oplichter.

Om te kunnen spreken van oplichting dient er aldus voldaan te zijn aan drie constitutieve elementen:

Vooreerst dient er sprake te zijn van ‘het doen afgeven of leveren van gelden/roerende goederen’.

Daarnaast dient de oplichter gebruik te maken van ‘bedrieglijke middelen’ die ‘geleid hebben tot de afgifte‘. Deze bedrieglijke middelen worden op hun beurt limitatief opgesomd in de wet, zijnde:

– het gebruik maken van een valse naam;
– het gebruik maken van een valse hoedanigheid;
– het gebruik maken van een listige kunstgreep.

Vooral dit laatste bedrieglijk middel heeft in de rechtspraak en rechtsleer aanleiding gegeven tot discussie. Om te kunnen spreken van een listige kunstgreep zal de leugen op zich niet volstaan, doch dienen er eveneens bijkomende handelingen worden gesteld die de leugen geloofwaardig maken.

Tot slot vereist de wetgever een bijzonder opzet in hoofde van de oplichter, zijnde ‘het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen, dat aan een ander toebehoort.

2 Oplichters viseren nu ook bedrijven

In het verleden spitsten oplichters zich vooral toe op makkelijke, particuliere prooien. De dag van vandaag gaan oplichters vaak gesofisticeerder aan de slag, waardoor ze ook grotere winsten willen binnenhalen.

Om die grote winsten te kunnen behalen, richten oplichters zich steeds vaker op de bedrijfswereld.

3 Technieken

De oplichters worden steeds creatiever en gebruiken hiervoor allerhande technieken.

Personen die zich uitgeven voor iemand van de FOD Financiën, met het verzoek om te willen adverteren in een publicatie van de fiscus. Reclameronselaars die op hun facturen gebruik maken van het logo van de Vlaamse Overheid. Ondernemingen die de vraag krijgen om hun gegevens in te vullen op een schimmige website. Dit zijn stuk voor stuk oplichterspraktijken die hoe langer hoe meer de revue passeren.

Oplichters misbruiken nu ook het Belgisch Staatsblad om bedrijven op te lichten. Via een officiële publicatie laten ze zichzelf tot gedelegeerd bestuurder van uw bedrijf benoemen. Daarna halen ze – mits wat handigheid – kapitaal van de bedrijfsrekening.

4 Oplichters stoppen

Om deze praktijken te counteren, kunt u zelf enkele zaken ondernemen:

– Wees in de eerste plaats op je hoede. Overheidsdiensten vermelden in hun officiële communicatie altijd hun ondernemingsnummer. Kijk na of dit nummer inderdaad vermeld is en controleer bij de KBO of via gespecialiseerde bedrijven of dit nummer wel correct is.

– Bezoek bij twijfel de lijst met schimmige reclameronselaars die bij de FOD Economie bekend zijn.

– Volg statutenwijzigingen binnen uw bedrijf goed op om bij eventuele pogingen tot oplichting via het Staatsblad snel in te grijpen.

5 Tips

Gespecialiseerde bedrijven zoals Graydon verwerken dagelijks alle publicaties die verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Via monitoring krijgt u direct een bericht als er één van uw bedrijf bij is. Zo kunt u snel reageren als het om een poging tot fraude gaat.Besluit

Oplichting is een probleem van alle tijden. Door zelf waakzaam te zijn kunnen er al een heel aantal euvels worden vermeden. Indien u, ondanks uw waakzaamheid, toch te maken krijgt met oplichters, wacht dan niet te lang en consulteer onmiddellijk uw advocaat die dan de nodige gerechtelijke stappen kan ondernemen om uw gelden nog te kunnen recupereren.
Facebook
LinkedIn
Twitter
Email
Print
Geverifieerd door MonsterInsights