Witwaswet

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van financiële stelsels voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kortweg ‘de witwaswet’, zorgt ervoor dat elke advocaat een acceptatieprocedure moet voeren voor elke klant en elk dossier.

Daarom moet ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN bij u polsen naar de aard van de opdracht die u ons wenst te geven, zodat er kan worden bepaald of de witwaswet van toepassing is.

Voor zover de opdracht betrekking heeft op welbepaalde zaken die de wetgever als ‘witwasgevoelig’ heeft aangemerkt, kan de witwaswet van toepassing zijn en moet een identiteitsonderzoek worden verricht.

Concreet gaat het om de volgende opdrachten:

1. Optreden in uw naam of voor uw rekening in financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.

2. U bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van één van de volgende verrichtingen:

Aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven.
Beheren van gelden, effecten of andere activa.
Opening of beheer van bank- spaar of effectenrekeningen.
Organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen.
Oprichting, uitbating of beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.

Voor advies over het bepalen van uw rechtspositie, het voeren, voorbereiden en zelfs vermijden van rechtsgedingen is de witwaswet niet van toepassing en hoeft er geen identiteitsonderzoek te gebeuren.

Voor zover zou blijken dat de ons toe te vertrouwen opdracht onder de toepassing van de witwaswet valt, is ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN verplicht te informeren naar uw identiteit en deze van de rechtspersoon die u mogelijk vertegenwoordigt. ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN zal u om een kopie van uw identiteitskaart vragen en als het een vennootschap betreft om een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN zal u eventueel ook moeten vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen.

De wet verbiedt ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN een zakelijke relatie met u aan te gaan en verplicht ons onze voorlopige tussenkomst te beëindigen wanneer wij de gevraagde informatie niet binnen de twee weken na de eerste vraag daartoe ontvangen.

ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN garandeert u volledige discretie over alle gegevens die u ons voor en tijdens onze zakelijke relatie toevertrouwt. Ons beroepsgeheim blijft staande. ADVOCAAT DANNY LAVREYSEN zal dus enkel mededeling doen van de identificatiegegevens die u hebt bezorgd wanneer de witwaswetgeving ons daartoe zou verplichten.